Antarius

POZDRAVLJENI!  CIAO!  ZDRAVO!  HOLLA!  HELLO!  ŽIVIJO!

–> Vrtec Sončni žarek – Slovenija – Projekt Zakladi človeštva – INTERNATIONAL <–

 

Spremljajte projekt v živo! Follow the project on this link! Seguite il progetto!

Dearest friends,

The chiengldren and educational staff from kindergarten Sončni žarek (Sun Ray) greet you from the bottom of our hearts. Our kindergarten is located in Slovenia, a little patch of land south of the Alps, in the heart of Europe. For the last 13 years our kindergarten, attended by 110 children under the supervision of 20 employees, operates and develops the elements of the Pedagogy of communion, inspired by the charism of Chiara Lubich.

Life among us is beautiful! Why is that? Because every day we experience that we are made as a gift for each other. Our relationships give us th inspiration and draws from us many wonderful and educational projects. Friendship, joy and love within the team. Consequently the daily love among children and their parents expands to the rest of the world. For us,universal brotherhood is not an utopia, but a reality, which we wish to create  with all our hearts and consequently live in it.

This year we started a very special project entitled “The treasures of Humanity”. In short we will describe our project: in the beginning of the year we were visited by Antarius, an alien from Galaxy of artists and sculptors. On his planet the colors started disappearing. Nobody understood why and melancholy settled in their hearts. Their astronomers noticed a beautiful and colorful planet Earth. They sent Antarius to ask for people’s help, wether they are willing to grant aliens  to experience mankind, because they could help them to maintain and renew their own planet.

Why do we write to you? Our desire is not just that we carry off our project as weimagined it, but we also want children to immerse into the reality of universal brotherhood, which is a challenge for today’s world and to the new generations of children. We want to open our hearts to each other, not only but also withdraw in our own lives. We feel the need to expand our hearts to the brothers around the world, because it is the bigest gift we have.

It has been proved that around 80% of the child’s personality are built up to the age of six years old. Therefore, we want children to awaken sensibility for their neighbours.  We make children enamoured the awareness for the needs of others. They understand the common good depends on each person, his personal relationship to with other people and creation. with brotherhood and peace we create harmony and prosperity for all. These are therefore the values ​​that preserve humanity and the meaning of life.

Education for peace begins with the individual, which needs contact, living relationships, especially children who have difficulty understanding abstraction. This is the purpose and the goal of our project.

We would like to invite you to participate on it. We wish to connect to different places in the world: Europe, North and South America, Asia and Africa. Due to the time differences it will be impossible for all to participate  simultaneously on Skype … We willprepare a short video about us, how and where our children live, and we’ll send it as our greeting. If you have anything to send us your pictures or movies, drawings, products … it will mean a lot to us! We would like to know a little about your faces, and your acts of love, names, environment, nature, clothes, maybe some specific fruits of your games, songs … Those, however, who will participate by Skype, we subject to the same questions.

Within the project we hanged many birds (swallows) in the corridors of our kindergarten. In the morning circle children throw the dice of love and they say acts of love. We write them on small papers and put them in a suitcase on the hallway. Swallows come for the acts of loves that are in the suitcase and take them around the world. As the swallows return yearly to visit their home nest, we would like to receive acts of love from all over the world, as well as from you.

If you like to participate in this international project of brotherhood amongchildrenof all races, cultures and religions, we invite you to let us know as soon as possible your willingness to participate on our E-mail address vrtec.soncnizarek@gmail.com (If possible, in the begining of may 2015).

We look forward to working with you! When you answer us we will contact you and arrange all the details. Your participation will be definitely one more contribution to a more united world.

In joyful anticipation of the start of the project we greet you!

Children and educational staff kindergarten Sončni žarek (Sun ray)

 

Predragi prijatelji,

Iz vsega srcsloa Vas pozdravljamo otroci in vzgojno osebje iz Vrtca Sončni žarek. Naš vrtec se nahaja v Sloveniji, mali deželi izpod Alp v srcu Evrope. Že 13. leto naš vrtec, katerega obiskuje 110 otrok in je v njem 20 zaposlenih oseb,  deluje in razvija elemente Pedagogike skupnosti, ki se rojevajo iz karizme Chiare Lubich.

Med nami je lepo! Zakaj? Vsak dan znova izkušamo, da smo dani drug drugemu vdar. Odnosi med nami nam dajejo elan in iz nas izvabijo mnoge in čudovite vzgojne projekte. Prijateljstvo, veselje in ljubezen med nami  v kolektivu in posledično v  naših otrocih in v njihovih starših v nas iz dneva v dan vse bolj razširja srce na ves svet. Za nas  vesoljno bratstvo ni utopija, temveč realnost, ki jo želimo z vsem srcem ustvarjati in zanjo živeti.

Letos smo se lotili prav posebnega projekta z naslovom: “Zakladi človeštva”. Na kratko vam bomo opisali naš projekt: v začetku leta nas je obiskal Antarius, vesoljec iz Galaksije umetnikov in kiparjev. Na njegovem planetu so začele izginjati barve.  Nihče ni razumel zakaj in otožnost se je naselila v njihova srca.  Njihovi zvezdogledi so opazili,  da je Zemlja čudovit pisan planet. Poslali so Antariusa, da zemljane prosi za pomoč, ali so pripravljeni z vesoljani podeliti izkušnje človeštva, kajti izkušnje lahko njim pomagajo, da ohranijo in obnovijo njihov planet.

Zakaj vam pišemo? Naša želja ni, da samo speljemo projekt, kot smo si ga zamislili, pač pa se tudi želimo z otroki potopiti  v realnost vesoljnega bratstva, ki je izziv za današnji svet in nove generacije otrok. Želimo odpreti srce drug drugemu, in se ne zapreti le v tisto, kar živi vsak od nas. Čutimo potrebo, da razširimo srce na brate po svetu kot nekaj največjega, kar imamo.

Dokazano je, da se 80% otrokove osebnosti zgradi do starosti šestega leta. Zato želimo pri otrocih prebujati občutljivost za bližnjega, prebujati v njih zavedanje za  potrebe drugega, razumevanje, da je skupno dobro odvisno od posameznika in njegovega odnosa do sočloveka in stvarstva, da bratstvo in mir ustvarjata sožitje in blagostanje za vse. Gre torej za vrednote, ki ohranjajo človeštvo in smisel življenja.

Vzgoja za mir se začne pri posamezniku, potreben pa je kontakt, živ odnos, še posebej pri otrocih, ki abstraktnost težko razumejo. To je namen in cilj tega našega projekta.

Radi bi vas povabili k sodelovanju. Želimo se povezati z različnimi mesti sveta: Evrope, Severne in Južne Amerike, Azije in Afrike. Glede na časovne razlike se bo nemogoče z vsemi se slišati po Skypu … Mi bomo pripravili kratek video o nas, kako in kje živijo naši otroci in vam ga bomo poslali kot naš pozdrav. Če imate možnost poslati nam svoje slike ali filme, risbe, izdelke … bi nam to veliko pomenilo! Radi bi vsaj  malo spoznali vaše obraze, vaša dejanja ljubezni, imena, okolico, naravo, oblačila, morda kakšno specifično sadje, vaše igre, pesmi, … S tistimi pa, ki se bomo lahko slišali po Skypu, pa veljajo ista vprašanja.

V okviru projekta smo po hodnikih vrtca obesili mnogo lastovk. V jutranjemkrogu z otroki vržemo Kocko prijateljstva in si povemo dejanja ljubezni. Napišemo jih na lističe in oddajamo v kovček na hodniku. Lastovke prihajajo po dejanja ljubezni, ki so v kovčku in jih nosijo na vse strani sveta. Ker se lastovke vedno vračajo v svoje gnezdo domov, bi radi doživeli, da tudi iz vaših koncev sveta pridejo  dejanja ljubezni do nas.

V kolikor bi želeli sodelovati v tem mednarodnem projektu bratstva med otroki vseh ras, kultur in ver, vas vabimo, da nam vašo pripravljenost čimprej sporočite na elektronski naslov vrtec.soncnizarek@gmail.com. (če je možno, v začetku maja 2015).

Veselimo se sodelovanja z vami! Ko boste odpisali bomo stopili v tesnejši stik z vami in se dogovorili o vseh podrobnostih. Zagotovo bo sodelovanje še en prispevek več k bolj zedinjenemu svetu.

V veselem pričakovanju začetka projekta vas pozdravljamo!

Otroci in vzgojno osebje Vrtca Sončni žarek

 

 

Queridos amigos,

As crianças e os profissionais de educação do jardim de infância Sončni Zarek (Sun Ray) cumprimenta-los do fundo dos nossos coraçõespor. Nosso jardim de infância está localizado na Eslovenia, um pequeno pedaço de terra ao sul dos Alpes, no coração da Europa. Pelos últimos 13 anos, o nosso jardim de infância, está com 110 crianças sob a supervisão de 20 funcionários, opera e desenvolve os elementos de Pedagogia da comunhão, inspirada no carisma de Chiara Lubich.

A vida entre nós é linda! Por que? Porque todos os dias experimentamos que somosfeitos como um presente um para o outro. Nossos relacionamentos nos inspira muitos projetos maravilhosos e educacionais. Amizade, alegria e amor dentro da equipe. Em consequencia, o amor diariamente entre as crianças e seus pais se expande para o resto do mundo. Para nós, a fraternidade universal não é uma utopia, mas uma realidade, o que queremos criar com todo o nosso coração e, consequentemente, viver nela.

Este ano, nós começamos um projeto muito especial, intitulado “Os tesouros da Humanidade”. Em resumo, descrevemos nosso projeto pra vocês: no início do ano, fomos visitados por Antarius, um alienígena da Galaxia de artistas e escultores. Em seu planeta as cores começaram a desaparecer. Ninguém entendeu o porquê e a melancolia se estabeleceu em seus corações. Seus astrônomos notaram um belo e colorido planeta Terra. Eles enviaram Antarius para pedir ajuda das pessoas, se eles estão dispostos a conceder estrangeiros a experimentar a humanidade, porque eles poderiam ajudá-los a manter e renovar seu próprio planeta.

Por que escrevemos para vocês? Nosso desejo não é apenas isso, que levemos o nosso projeto como imaginávamos, mas também queremos que as crianças mergulhem na realidade da fraternidade universal, o que é um desafio para o mundo de hoje e para as novas gerações de crianças. Queremos abrir nossos corações uns aos outros, não só, mas também retirar em nossas próprias vidas. Sentimos a necessidade de expandir nossos corações para os irmãos ao redor do mundo, porque é o maior presente que temos.

Provou-se que cerca de 80% da personalidade da criança são construídos até a idadede seis anos de idade. Por isso, buscamos que as crianças despertem a sensibilidade para os seus próximos/vizinhos. Buscamos com que as crianças tomem  consciência para as necessidades dos outros. Eles entendem que o bem comum depende de cada pessoa, sua relação pessoal com outras pessoas e com a criação. Com fraternidade e paz criamos harmonia e prosperidade para todos. Estes são, portanto, os valores que preservam a humanidade e o sentido da vida.

Educação para a paz começa com no indivídual, que precisa de contacto, vivendo relacionamentos, especialmente as crianças que têm dificuldade em entender o abstrato. Esta é a finalidade e o objetivo do nosso projeto.

Gostaríamos de convidá-los a participar disso. Queremos conectar a diferentes lugares do mundo: Europa, América do Norte e Sul, Ásia e África. Devido às diferenças de horário, será impossível para que todos possam participar simultaneamente no Skype… Vamos preparar um vídeo curto sobre nós, como e onde nossas crianças vivem, e vamos enviá-lo como nossa saudação. Se vocês têm alguma coisa para nos enviar suas fotos ou filmes, desenhos, produtos… isso vai significar muito para nós! Gostaríamos de saber um pouco sobre os seus rostinhos, e seus atos de amor, nomes, meio ambiente, natureza, roupas, talvez algumas frutas específicas de seus jogos, canções… Aqueles, porém, que participarem pela Skype, faremos as mesmas perguntas.

Dentro do projeto nós penduramos muitos passarinhos (andorinhas) nos corredores do nosso jardim de infância. Na parte da manhã as crianças lançam o dado do amor e contam seus atos de amor. Então nós os escrevemos em pequenos papéis e colocamos em uma mala no corredor. As andorinhas vem pegar os atos de amor que estão na mala para levá-los pelo mundo. Como as andorinhas retornam anualmente para visitar seu ninho em casa, nós gostaríamos de receber os atos de amor de todo o mundo, bem como de vocês.

Se vocês gostariam de participar deste projeto internacional de fraternidade entre as crianças de todas as raças, culturas e religiões, nós convidamos vocês para nos informarem o quantos antes possível a sua vontade de participar no nosso endereço de e-mail vrtec.soncnizarek@gmail.com.

Estamos ansiosos para trabalhar com vocês! Quando vocês responderem-nos entraremos em contato com vocês e organizaremos todos os detalhes. Sua participação será definitivamente mais um contributo para um mundo mais unido.

Os cumprimentamos em alegre antecipação do início do projeto!

As crianças do jardim de infância e o corpo docente Sončni Zarek (Sun Ray)

 

Liebe Freunde!

Aus ganzem Herzen grüssen Sie die Kinder und Erzieher aus dem Kindergarten »Sončni žarek«. Unser Kindergarten befindet sich in Slowgerenien, einem kleinen Land unter den Alpen im Herzen Europas. Schon das 13. Jahr arbeitet und entwickelt unser Kindergarten, den 110 Kinder besuchen und in dem 20 Angestellte tätig sind, Elemente der Gemeinschaftspädagogik, die ihre Wurzeln im Charisma von Chiara Lubich hat.

Unter uns ist es schön! Warum? Jeden Tag erkennen wir aufs neue, dass wir ein Geschenk für einander sind. Die Beziehungen unter uns geben uns Elan und lassen uns viele und wundervolle Erziehungsprojekte entfalten. Die Freundschaft, Freude und Liebe in der Gemeinschaft der Erzieher, Kinder und Eltern des Kindergartens weitet unser Herz von Tag zu Tag mehr auf die ganze Welt. Universelle Bruderschaft  ist für uns keine Utopie, sondern Realität, für die wir uns mit ganzem Herzen einsetzen und leben wollen.

Dieses Jahr haben wir ein ganz besonderes Projekt gestartet: »Die Schätze der Menschheit«. Wir wollen Ihnen kurz das Projekt vorstellen: Am Jahresanfang besuchte uns Antarius, ein Auserirdischer aus der Galaxie der Künstler und Bildhauer. Auf seinem Planet fingen die Farben an zu verschwinden. Keiner wusste warum und Trauer zog in ihre Herzen ein. Ihre Sternschauer bemerkten, dass die Erde ein wunderschön bunter Planet ist. Sie schickten Antarius auf die Erde, die Menschen um  Hilfe zu bitten. Er sollte sie fragen, ob sie bereit seien, mit den Auserirdischen die Erfahrungen der Menschheit zu teilen, denn diese Erfahrungen könnten ihnen helfen, ihren Planet zu erhalten und zu erneuern.

Warum schreiben wir Ihnen? Unser Wunsch ist nicht nur das Projekt wie geplant durchzuführen, sonder wir wollen mit den Kindern auch in die Realität der universellen Bruderschaft eintauchen, die eine Herausforderung für die Welt von heute und für neue Generationen von Kindern ist. Wir wollen unser Herzen einander öffnen und uns nicht nur in unsere eigenen Leben einsperren. Wir fühlen das Verlangen unsere Herzen auf die Brüder der ganzen Welt zu weiten. Das ist das grösste, was wir haben.

Es ist bewiesen, dass sich 80% der  Persönlichkeit eines Kinder bis zum 6. Lebensjahr gestaltet. Deswegen wollen wir bei den Kindern das Einfühlvermögen für den Mitmenschen wecken, in ihnen das Bewusstsein für die Bedürfnisse des Anderen fördern, ihnen zum Verständniss verhelfen, dass das Gemeinschaftswohl vom Einzelnen und seiner  Beziehung zum Mitmenschen und zur Schöpfung abhängt, sowie, dass Bruderschaft und Frieden der Grundstein für ein schönes Miteinander und Wohl von allen sind. Es geht also um Werte, die die Menschheit und den Sinn des Lebens erhalten.

Die Erziehung zum Frieden beginnt bei jedem einzelnen, unbedingt nötig ist aber ein Kontakt, eine lebendige Beziehung, umsomehr bei Kindern, die abstrakte Themen schwer begreifen. Das ist der Sinn und das Ziel unseres Projekts.

Wir wollen Sie zur Mitarbeit einladen. Wir wollen uns mit verschieden Städten der Welt verbinden: aus Europa, Nord- und Südamerika, Asien und Afrika. Wegen der  Zeitverschiebung wird es unmöglich sein uns mit allen per Skype zu verbinden… Wir werden ein kurzes Video von uns vorbereiten, wie und wo unsere Kinder leben, und Ihnen dieses Video wie einen Gruss von uns schicken. Wenn Sie eine Möglichkeit hätten uns Photos, Zeichnungen oder Filme, Gegenstände… zu schicken, würde uns das viel bedeuten! Wir würden sie gerne ein bischen kennenleren: Ihre Gesichter, Ihre Taten der Liebe, Namen, Ihre Umgebung und Natur, Bräuche, Kleidung, vielleicht ein spezielles Obst, Ihre Spiele und Lieder… für diejenigen, mit denen wir per Skype Kontakt aufnehmen können, gelten die gleichen Fragen.

Im Rahmen der Projekts haben wir auf dem Gang unseres Kindergartens viele Schwalben aufgehängt. In der Morgenrunde werfen wir mit den Kindern den Freundschaftswürfel und erzählen uns unsere Taten der Liebe. Wir schreiben sie auf kleine Zettel und legen sie in einen Koffer auf dem Gang. Die Schwalben holen diese Taten der Liebe, die im Koffer sind, und tragen sie auf alle Seiten der Erde. Weil die Schwalben immer wieder zu ihren Nesten daheim zurückkehren, würden wir gerne erleben, dass auch aus Ihren Teilen der Welt Taten der Liebe zu uns kommen.

Sofern Sie bei diesem internationalen Projekt der Bruderschaft unter Kindern aller Rassen, Kulturen und Glaubensangehörigkeiten mitmachen wollen, laden wir Sie ein, dass sie uns so bald als möglich Ihren Bereitschaft  an die e-mail Adresse vrtec.soncnizarek@gmail.com mitteilen. (wenn möglich bis mitte mai 2015)

Wir freuen uns auf eine Zusammenarbeit mit Ihnen! Wenn sie uns zurückschreiben, werden wir engeren Kontakt mit Ihnen aufnehmen und mit Ihnen alle Einzelheiten besprechen. Ganz bestimmt wird unsere Zusammenarbeit noch ein Beitrag mehr zu einer vereinigteren Welt.

In freudiger Erwartung des Projektanfangs grüssen wir Sie herzlich!

Die Kinder und Erzieher des Kindergartens Sončni žarek

 

 

 

Predragi prijatelji,

Od srca vas pozdravljamo deca i vaspitno osoblje Vrtića Sončni žarek (Zraka sunca). Naš se vrtić nalazi u Sloveniji, maloj zemlji ispod Alpa u sseramom srcu Europe. Ve ć 13 godina naš vrtić, kojeg pohađa 110 dece, razvija i deluje po elementima Pedagogije zajedništva, koja se rađa iz karizme Chiare Lubich.

Lepo nam je zajedno! Zašto? Svaki dan iskušavamo, da smo jedan drugome stvoreni u dar, poklon. Naši međusobni odnosi daju nam snage i čine da iz nas proizilaze mnogi lepi vaspitni projekti. Prijateljstvo, radost i ljubav među nama u kolektivu i uzročno u našoj deci i njihovim roditeljima iz dana u dan naša srca sve više šire na ceo svet. Za nas univerzalno bratstvo nije utopija, već realnost, koju želimo stvarati svim srcem i živeti za nju.

Ove smo godine započeli jedan poseban projekat sa naslovom Čovečanstvo na kušnji: Blago čovečanstva – ja za tebe, ti  za mene. Evo kratak opis našeg projekta: na početku školske godine došao nam je u poset Antarius, vanzemaljac iz galaksije umetnika i vajara. Na njegovoj su planeti počele nestajati boje. Niko ne razume zašto, samo se tuga naselila u njihova srca. Njihovi su astrolozi videli Zemlju, šarenu plantu. Slali su Antariusa, da pita ljude, da li su spremni pomoći njima, tako da podele sa njima njihova iskustva, jer im to može pomoći da obnove njihovu planetu.

Zašto vam pišemo? Naša želja nije da jednostavno završimo projekat kao što smo zamislili, nego želimo sa decom ući u realnost univerzalnog bratstva, što je izazov za današnji svet i za nove generacije. Hteli bismo otvoriti srce jedan drugome, ne zatvoriti se samo u svoj mali svet. Osećamo potrebu raširiti srce na braću po svetu, na najveće blago koje imamo.

Dokazano je da se 80% detetove ličnosti izgradi do 6 godine života. Zbog toga želimo u deci buditi osetljivost do drugoga, savest o potrebama drugoga, razumevanje da je zajedničko dobro stvar svakog pojedinca i njegovog odnosa do bližnjeg i svega stvorenoga, da bratstvo i mir grade blagostanje za sve…. dakle vrednosti, koje čuvaju čovečanstvo i smisao života.

Vaspitanje za mir počinje kod svakog pojedinca, a treba nam kontakt, živi odnos posebno kod dece koja apstraktnost teže razumevaju. To je smisao i cilj našeg projekta.

Želimo vas pozvati na saradnju. Hteli bismo se povezati sa raznim gradovima sveta: iz  Europe, Severne i Južne Amerike, Azije i Afrike. Možda bismo mogli čuti se po Skypu… Napravićemo kratak film o nama, kako i gde rastu deca i slaćemo vam ga u pozdrav. Ako imate šansu slati nam koji svoj film ili slike puno bi nam značilo! Voleli bi videti vaša lica, činove ljubavi, vaša imena…. Možda i malo prirode, odela, posebna voća…

Po hodnicima vrtića okačili smo laste, mnogo njih. U jutarnjem krugu bacamo kocku prijateljstva i ispričamo si naše činove ljubavi. Napišemo jih na papiriće i ubacimo u kovčeg na hodniku. Laste odlaze po naše činove prijateljstva i nose ih po svetu. One se i vraćaju u svoje gnezdo i voleli bi, da i iz vaših mesta dođu činovi prijateljstva do nas.

Samo LJUBAV među nama sa svim vrednostima koje žive u njoj može napraviti svet onakav, kakav želimo: mir za sve, sloboda za sve, pravda za sve i jednakopravnost u svim dimenzijama za sve.

 

 

Carissimi amici,

i bambini e il personale dalla Scuola materna Raggio di Sole vi mandano un cordiale saluto. La nostra Scuola materna si trova in Slovenia, un picitacolo Paese che abbraccia le Alpi, nel cuore dell’Europa. Frequentata da più di 110 bambini e nella quale lavorano 20 dipendenti, già da tredici anni essa gestisce e sviluppa gli elementi della Pedagogia di comunione, nati dal carisma di Chiara Lubich.

L’atmosfera tra di noi è molto bella! Perché? Ogni giorno sperimentiamo di essere un dono gli uni per gli altri e i rapporti tra noi ci danno slancio e suscitano molti progetti, belli ed educativi. L’amicizia, la gioia e l’amore tra noi, all’interno dell’equipe e, di conseguenza, tra i bambini e i loro genitori allargano sempre più in noi, giorno dopo giorno, il cuore su tutto il mondo. Per noi la fraternità universale non è un’utopia ma una realtà che vogliamo creare e vivere con tutto il nostro cuore.

Quest’anno abbiamo iniziato un progetto molto speciale. Il titolo è: “Tesori di umanità”. Ve lo descriviamo brevemente: all’inizio dell’anno siamo stati visitati da Antarius, un alieno delle “Galassie degli artisti e degli scultori”. Sul suo pianeta stanno scomparendo i colori. Siccome nessuno riusciva a capire il perché, la malinconia si era stabilita nei loro cuori. I loro astronomi hanno notato che la terra è un bellissimo pianeta colorato e hanno mandato, perciò, Antarius da noi per chiedere aiuto. Egli è venuto per chiederci se siamo disposti a condividere l’esperienza dell’umanità, perché essa può aiutarli a mantenere e rinnovare il loro pianeta. (…)

Perché vi scriviamo tutto questo? Il nostro desiderio non è di portare avanti questo progetto da soli ma vogliamo che anche i bambini abbiano l’opportunità di immergersi nella realtà della fraternità universale, che è una sfida per il mondo di oggi e delle nuove generazione. Vogliamo aprire il cuore l’uno all’altro, a quello che ognuno di noi vive. Sentiamo la necessità di allargare il cuore ai fratelli di tutto il mondo, e fare ciò come il dono più grande che abbiamo.

E’ stato dimostrato che l’80% della personalità del bambino si sviluppa fino sesto anno di età. Per questo, vogliamo risvegliare nei bambini la sensibilità per i prossimi, risvegliare in loro la consapevolezza delle esigenze degli altri, capire che il bene comune dipende dal singolo individuo e dal suo rapporto con le altre persone e le altre creature, che la fratellanza e la pace creano armonia e prosperità per tutti. Si tratta, quindi, di valori che conservano l’umanità e il senso della vita.

L’educazione alla pace inizia con l’individuo ma è molto necessario il contatto, la relazione viva, specialmente quando si parla di bambini, per i quali non è facile a capire cose astratte. Questo è lo scopo e l’obiettivo di questo nostro progetto.

Vorremmo invitarvi a partecipare. Vogliamo connetterci con le diverse città del mondo: dall’Europa, al nord e al sud dell’America, all’Asia e all’Africa. A causa della differenza di tempo sarà impossibile, per tutti, sentirci via Skype. Stiamo preparando un breve video su di noi, come e dove i nostri bambini vivono e su che cosa facciamo: ve lo invieremo con il nostro saluto. Se avete la possibilità di inviarci le vostre immagini o dei filmati, disegni, prodotti … significherebbe tanto per noi!

Ci piacerebbe conoscere almeno un po’ i vostri volti e i vostri atti d’amore, i nomi, l’ambiente, la natura, l’abbigliamento, magari alcuni frutti specifici, i vostri giochi, le canzoni. Con coloro che saranno in grado di connettersi tramite Skype verrebbero fatte le stesse domande.

Nel corso di questo progetto abbiamo appeso molte rondini nei corridoi della Scuola materna. Quando ci ritroviamo insieme con i bambini, la mattina, viene gettato il dado dell’amore e dell’amicizia e poi parliamo un po’ con loro su cosa abbiamo vissuto e se abbiamo fatto qualche atto d’amore gli uni verso gli altri. Scriviamo poi questi atti d’amore su dei pezzi di carta che mettiamo in una valigia nel corridoio. Le rondine volano verso la valigia e portano questi atti d’amore in tutte le parti del mondo. Ma le rondini tornano sempre alla loro casa e, per questo, ci piacerebbe vedere fluire, anche dai vostri luoghi, gli atti d’amore per noi.

Se volete partecipare a questo progetto internazionale di fratellanza tra i bambini di tutte le razze, culture e religioni, vi invitiamo a darci la vostra disponibilità il più presto possibile, via e-mail, all’indirizzo: vrtec.soncnizarek@gmail.com (se possibile, entro inizio di mese maggio 2015).

Siamo davvero felici di poter lavorare con voi! Quando risponderete a questa lettera, ci metteremo in più stretto contatto con voi e concorderemo tutti i dettagli. Sicuramente la nostra collaborazione sarà un nuovo contributo ad un mondo più unito.

In gioiosa attesa dell’inizio del progetto vi salutiamo!

I bambini e il personale di Scuola materna Raggio di Sole (Skofja Loka, Slovenia)

 

 

Chers amis,

fra

les enfants et le personnel de l’école maternelle Rayon de Soleil vous envoient un chaleureux bonjour. Notre école se trouve en Slovénie, au cœur de l’Europe, dans la région des Alpes. Elle est fréquentée par environ 115 enfants et emploie 20 personnes. Depuis 13 ans déjà, notre école développe la pratique d’une pédagogie de la réciprocité et de la fraternité, selon les intuitions de Chiara Lubich, Prix Unesco de l’Éducation pour la Paix (UNESCO Prize for Peace education)

Cela crée une très belle ambiance de travail, car chaque jour nous faisons l’expérience que chacun est un cadeau pour l’autre. Du coup, c’est la qualité de la relation entre nous qui nous donne l’élan et les idées d’entreprendre des projets éducatifs nombreux et stimulants.

L’amitié, la joie et la fraternité qui nous lient à l’intérieur de l’équipe et, par ricochet, entre les enfants et avec leurs parents, dilatent chaque jour davantage notre cœur sur le monde entier. Ainsi, la fraternité universelle n’est plus une utopie mais une réalité que, que de tout notre cœur, nous voulons vivre et  construire.

Cette année nous avons donné naissance au projet intitulé : « Trésors d’humanité ». Voici, en bref, de quoi il s’agit : au début de l’année, nous avons reçu la visite d’Antarius, un alien qui appartient aux « Galaxies des artistes et des sculpteurs ». Mais la planète d’Antarius est confrontée à un problème : la disparition des couleurs. Comme personne n’a réussi à comprendre le pourquoi de ce phénomène, la tristesse a fini par s’emparer de ses habitants. Leurs astronomes ont cependant remarqué que la terre est pleine de couleurs et de beauté : c’est pourquoi ils ont envoyé Antarius ici chez nous pour nous demander de les aider. Une fois arrivé, il nous a demandé si nous étions disposés à partager l’expérience de l’humanité afin que cela les aide à entretenir et à renouveler leur planète…

Pourquoi vous écrivons-nous tout ceci ? C’est que nous n’avons pas envie d’avancer seuls dans ce projet : nous souhaitons que tous les enfants aient eux aussi l‘occasion de se plonger dans la réalité de la fraternité universelle, car elle constitue un défi pour le monde d’aujourd’hui et pour les générations futures. Nous voulons ouvrir nos cœurs les uns aux autres et à la vie les uns des autres… à la vie de chacun. Nous sentons très fort l’urgence d’élargir notre cœur aux hommes du monde entier qui sont nos frères. Et nous voulons faire cela parce que c’est le plus beau cadeau que nous avons à offrir.

Les études montrent que 80% de la personnalité de l’enfant se développe entre 0 et 6 ans. C’est pour cela que nous souhaitons éveiller chez les enfants la sensibilité à l’autre, la conscience des besoins des autres, la compréhension que le bien commun dépend de chaque individu dans ses relations aux autres humains et aux autres créatures et que la fraternité et la paix créent l’harmonie et la prospérité pour tous.

L’éducation à la paix commence par l’individu mais la relation vivante et concrète est très importante, surtout pour les enfants qui ont du mal à comprendre les choses abstraites. Tel est donc le but et l’objectif de notre projet.

Alors nous souhaitons vous inviter à y participer. Nous souhaitons nous relier aux villes du monde, de l’Europe aux Amériques en passant par l’Asie, l’Océanie et l’Afrique. Bien sûr, vu les fuseaux horaires, on ne pourra pas tous être reliés par skype en même temps. Alors nous préparons une courte vidéo qui présente ce que nous vivons : nous vous la ferons parvenir avec un grand bonjour de notre part. Si, de votre côté, vous pouvez nous envoyer des photos, des films, des dessins etc. de ce que vous réalisez vous aussi, cela serait pour nous un grand cadeau.

Nous aimerions connaître, au moins un peu, vos visages et vos actes d’amour, vos noms, votre cadre de vie, à quoi ressemble la nature par chez vous (les fruits aussi, par exemple…), comment vous vous habillez, à quoi vous jouez, ce que vous chantez… Même chose pour ceux qui pourront se connecter sur skype.

Au cours de ce projet, nous avons accroché plein d’hirondelles dans les couloirs de notre école maternelle. Quand on retrouve les enfants, le matin, on lance le dé de l’amour et de l’amitié, puis on parle de comment on a vécu cela et si l’on a posé, les uns envers les autres, des actes d’amour. Puis nous les écrivons sur des petits papiers que nous posons sur une valise dans le couloir. Les hirondelles s’envolent vers la valise et emportent ces actes d’amour dans toutes les parties du monde. Mais, comme on le sait, les hirondelles sont des oiseaux qui rentrent toujours à la maison, et c’est pour cela que nous aimerions recevoir à notre tour les actes d’amour qui viennent de chez vous.

Si cela vous dit de participer à ce projet international de fraternité entre les enfants de toutes les cultures et de toutes les religions ou non, nous vous invitons à nous communiquer votre disponibilité  dès que possible à l’adresse mail suivante :vrtec.soncnizarek@gmail.com (si possible avant fin avril 2015).